Apr. 28, 2020

Dr Akwo Thompson Ntuba speaks with Congress Woman Sylvia Garcia